facebook

Нов том на Диалектния атлас представиха учени от Института за български език

Вторник, 31 Януари 2017


atlas"Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV. Морфология" представи Институтът за български език (ИБЕ) в Големия салон на Българската академия на науките, днес, 31 януари 2017 г. Атласът показва лингвогеографското разпространение на езиковите особености на морфологично равнище. Това са тези особености, които в най-пълна степен разкриват типологичната характеристика на българския език – загубата на падежните изменения при именната система, развитието на употреба на определена членувана форма, образуване на бъдеще време чрез конструкция от частица и форма за сегашно време на глаголите.

Атласът представя прецизна картина на диалектните явления – напр. наличие на различни частици за бъдеще време, върху цялата езикова територия. При това той дава възможност за ориентация в хронологията на явленията, като се откроят нагледно етапите в развитието на отделните граматични форми. Картите не само обобщават данните от излезлите по-рано регионални томове, но и представя сведения за допълнителни селища, както и нова интерпретация на езиковите факти. Такива атласи се създават веднъж в историята на лингвистиката.

Проф. Светла Коева, директор на ИБЕ, очерта мястото на българската диалектология в изследователските проекти на Института. Основните насоки и проблеми при работата по създаването на тома бе представена от главния редактор – доц. д-р Маргарита Тетовска-Троева. Авторите посочиха, че с отпечатването на БДА българската наука не само се вписва в традициите на европейската лингвистика, но дори заема едно от водещите места в лингвогеографията.

От името на ръководството на Българската академия на науките поздравления поднесе заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов. Той изтъкна, че това е успешен завършек на дългогодишните проучвания на учени от Секцията за българска диалектология и лингвистична география при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.