facebook

Представяне на монография на доц. д-р Лучия Антонова–Василева

Вторник, 07 Март 2017

Korica ShishtevecКнигата „Диалектната система на с. Шищевец, Кукъска Гора – един говор на границите на българската граматика“ на доц. д-р Лучия Антонова-Василева ще бъде представена на 9 март от 11:00 часа в Големия салон на БАН.

Монографията представя първото по-цялостно описание в българската езиковедска литература на диалект от областта Гòра – високопланинска местност, разположена в пограничния район между Албания, Македония и Косово. Трудът съдържа кратки исторически сведения за селището, в които се проследяват основните сведения за произхода и народностната принадлежност на населението. От тях може да се направи изводът, че с. Шищевец е старинно селище с население от български произход, което е приело мюсюлманско вероизповедание в по-ново време. Значителна част от изследването е посветена на описанието на фонологичната система на диалекта. Посочват се редица особености, които свързват говора с черти, типични за българския език. Трудът съдържа обстойно проучване на морфологичната система, в което наред със специфичните особености на диалекта се разкриват характерните за българския език граматични явления – разпадане на именното склонение, развитие на членуването в системата на имената, загуба на инфинитива в глаголната система и др. При разглеждането на реализацията на тези феномени, както и на специфичните черти на фонологичната система, се правят паралели с контактните славянски и балкански езици. В края на изследването са публикувани образци от говора.

Монографията представлява интерес за специалисти по българска диалектология, история на българския език, както и за слависти, балканисти, етнолози и за всички, които се интересуват от въпросите на разпространението на българския език в исторически граници.

Доц. д-р Лучия Антонова-Василева е ръководител на Секцията по българска диалектология и лингвистична география при Института за български език към БАН.