facebook

100 години от рождението на aкадемик Богдан Куртев

Четвъртък, 08 Юни 2017

1(16.06.1917 г. – 03.12.1995 г.)

На 14 юни 2017 г. от 14:00 часа в Големия салон на БАН ще се проведе научна сесия по повод 100-годишнината от рождението на акад. Богдан Куртев, отдаден учен, учител на поколения химици и първи директор на Института по органична химия с Център по фитохимия – БАН от неговото създаване през 1960 г. до 1988 г.

pdfПРОГРАМА

Развитието на органичната химия в България в годините след 1948 г. е тясно свързано с името на акад. Куртев – с научната си дейност той проправя в българската наука и образование пътя на модерната органична химия. Създава лекционен курс по „Строеж и реакционна способност на органичните съединения“, представящ най-актуалните достижения на органичната химия, насочен към студенти, но предизвикал значителен интерес сред учените в научните институти и промишлеността, който се чете и днес. Широкият поглед и далновидност на акад. Куртев допринасят за превръщането на органичната химия в значим фактор за българската икономика, а българските химици в разпознаваем и желан партньор сред международната научна общност.

Академик Куртев винаги е бил пример за висок морал в науката с голям усет за новостите в нея. Като директор на Института по органична химия подкрепя развитието на нови идеи и направления – развиват се не само модерни синтетични подходи, но той въвежда и стереохимично разглеждане на реакциите и механизмите, което е неразривно свързано с въвеждането на модерните инструментални методи за охарактеризиране на свойствата на органичните съединения и изучаване на процесите за тяхното формиране. Като ръководител акад. Куртев подпомага развитието на перспективни тематики, които създават облика на Института, като подкрепя и високо цени достиженията на колегите си. Оставя на поколенията над 200 научни съобщения в реномирани международни и български списания, авторски свидетелства и патенти.

През 1961 г. е избран за член-кореспондент на БАН, от 1971 до 1973 г. е заместник председател на БАН, а от 1974 г. е избран за академик. Значителни са заслугите му за обединяване на научния потенциал по химия като директор на Единния център за наука и подготовка на кадри по химия и химико-технически проблеми (ЕЦНПК) от създаването му през 1972 г. до закриването му през 1988 г. Носител е на множество почетни награди и е член на редица престижни международни организации. В края на професионалната си кариера той демонстрира едно от най-важните качества на учения – да знаеш кога и как да се оттеглиш след като си подпомагал и стимулирал научното израстване на сътрудниците си.