facebook

Скръбна вест

Вторник, 03 Октомври 2017

imagesБългарската академия на науките съобщава, че на 02.10.2017 г. почина на 82-годишна възраст академик Дочи Русева Ексерова. Напусна ни един от известните учени в областта на българската физикохимия. В течение на десетилетия акад. Дочи Ексерова бе насочила своите научни интереси и изследвания към изучаването на физикохимията на тънките течни филми, течните повърхности и дисперсните системи и тяхното приложение в областта на биологията и медицината.

Нейните най-важни световно признати постижения обхващат: разработените уникални експериментални методи за изследване на черните филми; изследванията на повърхностните сили и организацията на амфифилните молекули, които изграждат и обуславят свойствата на пенните филми и биослоеве, както и изследванията на сърфактантната система на белия дроб.

Доказателство за високото признание на научната дейност на акад. Ексерова и широката й известност са впечатляващият брой цитирания на нейните трудове. Акад. Ексерова бе учен със забележителен авторитет и член на редица международни научни организации: Международната асоциация на учените в областта на колоидите и повърхностите; Международната организация по сърфактантни системи на белия дроб; национален представител на IUPAC по физикохимични методи в биологията и медицината и др.

Акад. Ексерова бе отличен организатор на научните изследвания и генератор на научни идеи. Под нейно ръководство са изпълнени десетки научни програми. Впечатляващо е и нейното участие в голям брой научни и организационни комитети на конгреси, конференции и симпозиуми.

Акад. Ексерова имаше значителни заслуги в научно-организационната и обществената дейност: Ръководител на Секция „Физико-химия на повърхностите и дисперсните системи“ към Института по физикохимия при БАН; член на Общото събрание на БАН; председател на СНС по физикохимия към ВАК; член на Академичния съвет на Центъра за обучение при БАН; член на редица международни научни съвети и комисии.

С кончината на акад. Дочи Ексерова българската наука изгуби забележителен свой деец, а Българската академия на науките – свой достоен член.

Поклонението ще се състои на 06 октомври 2017 г. (петък) от 11.00 ч. в Църквата „Св. Седмочисленици“

 

от Ръководството на Българската академия на науките и

Събранието на академиците и член-кореспондентите