facebook

Пресконференция по проект „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“

Сряда, 11 Октомври 2017

indexНа 18.10.2017 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките ще се проведе първата пресконференция по проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г. „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“.

Проектът се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и е насочен към създаването на интердисциплинарен екип от млади изследователи с висок научен потенциал и възможности за интегриране в европейското научно пространство.