Атласът е изработен в рамките на проект „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България (ESENIAS-TOOLS)“ по Програма „BG03 Биологично разнообразие и екосистеми” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (http://esenias.org). Публикуван е през 2017 от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и мрежата ESENIAS.

Атласът съдържа информация и оригинални данни от България за 37 инвазивни чужди вида, включени в първоначалния списък към Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година, относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. От тях 14 вида са растения, 7 вида – безгръбначни животни и 16 вида –  гръбначни животни. Информацията за всеки вид е представена в 6 раздела: 1) Отличителни белези и биологични особености (с данни за таксономия, морфологични особености, отличителни белези и биология); 2) Произход и общо разпространение; 3) Разпространение в България; 4) Местообитания; 5) Пътища на навлизане и разпространяване; и 6) Въздействие. Статиите са илюстрирани с множество снимки на видовете.

Атласът е предназначен за широк кръг специалисти-биолози (ботаници, зоолози, еколози и др.), за служителите в държавната администрация (министерства, агенции, национални и природни паркове, държавни горски и ловни стопанства и др.), както и за студенти, ученици, и многобройните природолюбители и природозащитници, които са загрижени за опазването на богатото биологично разнообразие на страната. Всеки може да го разгледа и ползва от ТУК.

В рамките на проекта е изготвена и постоянна експозиция в Националния природонаучен музей при БАН, посветена на инвазивните чужди видове, които се смятат за втората по важност причина за намаляване на биологичното разнообразие. В нея са представени екземпляри на някои от инвазивните чужди видове от значение за ЕС, включени в списъка към Регламента, като: американският шипобузест рак, рибата псевдоразбора, нутрията и ондатрата. Изложени са също и някои широкоразпространени и нанасящи щети у нас животински чужди видове, като: чемшировият молец, липовата дървеница, кафявата и зелената миризливки, испанският гол охлюв, зебровата мида, китайската блатна мида, слънчевата риба, червенобузата костенурка, малкият огърличест папагал и др. Представена е и информация за произхода, разпространението, начина им на живот и щетите, които могат да предизвикат.

С тези дейности се цели повишаване на информираността на широката общественост, заинтересованите лица и отговорните институции по отношение на инвазивните чужди видове и подпомагане изпълнението на Регламент (ЕС) № 1143/2014 в България.