Основни задължения и отговорности:

 • Отговаря за цялостната организация по осъществяване на материално-техническото обслужване и снабдяване за нуждите на БАН с машини, съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативи, материали и обзавеждане, както и за дейността по поддръжката и ремонта на недвижимите имоти и движими вещи на БАН – Администрация;
 • Организира поддържането и стопанисването на сградния фонд на БАН – Администрация;
 • Организира дейността на транспортното звено в БАН – Администрация.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше икономическо или техническо, образователно – квалификационна степен „магистър”;
 • управленски опит – 5 години стаж в административно-управленската дейност;
 • да познава добре и да умее да прилага действащата нормативна уредба;
 • да притежава организаторски способности и опит за работа в екип; комуникативност и аналитични умения.

Категория – административни и офис дейности

Вид работа: постоянна

Вид заетост: пълно работно време; на трудов договор

Населено място: гр. София

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:

 1. По документи.
 2. Събеседване.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени и поканени за събеседване.

Необходими документи:

 1. Автобиография (CV);
 2. Мотивационно писмо;
 3. Копие от дипломата за висше образование;
 4. Копие от документи за трудов стаж и други документи по преценка на кандидата.

Документите се подават в деловодството на Българска академия на науките,  София  1040, ул. „15-ти ноември” № 1.

Краен срок за подаване на документите  –  14.09.2018 г. до 16.00 ч.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани  конфиденциално.