Основни задължения и отговорности:

 • организира и отговаря за дейността на група „Обществени поръчки и ремонти“ в отдел „Управление на собствеността“;
 • организира и участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки
 • организира и участва в дейностите по проучване на необходимостта от ново строителство, преустройство, реконструкция и основен ремонт на сградния фонд и инженерната инфраструктура на БАН, в изготвянето на инвестиционните програми и планове на академията и в управлението на инвестиционния процес;
 • изготвя становища и предложения по въпроси, свързани с ползването, стопанисването и  поддръжката на имотите на БАН;

Основни изисквания за заемане на длъжността:

 • висше техническо образование, по възможност ПГС (ССС) или ВиК;
 • организационно-технически опит при подготовката, провеждането и изпълнението на обществени поръчки по ЗОП и при планирането и управлението на инвестиционния процес – минимум пет години.
 • да познава и да умее да прилага действащата нормативна уредба /ЗОП, ЗУТ и други/.
 • добра компютърна грамотност.

Категория: администрация, недвижими имоти, архитектура и строителство

Вид работа: постоянна работа

Вид заетост: пълно работно време – 8 часов работен ден на трудов договор

Населено място: гр. София

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:

 1. По документи.
 2. Събеседване.

Необходими документи:

 1. За първи етап: автобиография (СV) и мотивационно писмо;
 2. За  втори етап: копие от диплома за висше образование, документи за трудов стаж и други по преценка на кандидата.

С одобрените по документи кандидати ще се проведе събеседване.

Документите се подават на е-mail: raytcheva@cu.bas.bg или в деловодството на БАН, София, ул.”15 ноември” № 1

Краен срок за подаване на документи: 10.09.2018 г.