Българската академия на науките (БАН) е национална автономна организация за научни изследвания, която развива научната си дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции, интереси и приоритети.

Изисквания към кандидатите:

– Необходима квалификация – средно или висше образование

– Познаване на действащата нормативна уредба и изискванията за осъществяване на дейностите в сферата на туризма, системите за финасово управление и контрол в бюджетния сектор и други свързани с дейността;

– Познаване и прилагане на добри практики при организирането на дейността;

– Владеене на чужд език ще се счита за предимство.

Задължения:

– Отговаря за имуществото и опазването и поддържането на материалната база на ТД;

– Организира и отговаря за цялостната дейност на ТД и дейностите по посрещане, настаняване и обслужване на гостите.

– Отговаря за законосъобразното и ефективно управление на ТД;

– Отговаря за целесъобразното и законосъобразно изразходване на средствата и спазване на финансовата дисциплина;

Ние предлагаме:

  • коректни трудови отношения и СО;
  • коректно изплащане на месечните трудови възнграждения и транспортните разходи;

Вид заетост: пълно работно време

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.
Необходими документи: автобиография (СV) и мотивационно писмо; копия от документи за трудов стаж, диплома за завършено образование, удостоверения за квалификация.
С одобрените по документи кандидати ще се проведе събеседване.
Краен срок за подаване на документи: 22.10.2018 г.
Документите се подават на е-mail:   g.krasteff@cu.bas.bg или в деловодството на БАН, София, ул.”15 ноември” № 1