/Българска академия на науките обявява свободна длъжност домоуправител на Творчески дом Витоша, гр. София, НП Витоша, местност „Златните мостове”

Българска академия на науките обявява свободна длъжност домоуправител на Творчески дом Витоша, гр. София, НП Витоша, местност „Златните мостове”

2018-11-27T10:00:47+00:00четвъртък, 4 октомври 2018|Категории: Обяви и конкурси|

Българската академия на науките (БАН) е национална автономна организация за научни изследвания, която развива научната си дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции, интереси и приоритети.

Изисквания към кандидатите:

– Необходима квалификация – средно или висше образование

– Познаване на действащата нормативна уредба и изискванията за осъществяване на дейностите в сферата на туризма, системите за финасово управление и контрол в бюджетния сектор и други свързани с дейността;

– Познаване и прилагане на добри практики при организирането на дейността;

– Владеене на чужд език ще се счита за предимство.

Задължения:

– Отговаря за имуществото и опазването и поддържането на материалната база на ТД;

– Организира и отговаря за цялостната дейност на ТД и дейностите по посрещане, настаняване и обслужване на гостите.

– Отговаря за законосъобразното и ефективно управление на ТД;

– Отговаря за целесъобразното и законосъобразно изразходване на средствата и спазване на финансовата дисциплина;

Ние предлагаме:

  • коректни трудови отношения и СО;
  • коректно изплащане на месечните трудови възнграждения и транспортните разходи;

Вид заетост: пълно работно време

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.
Необходими документи: автобиография (СV) и мотивационно писмо; копия от документи за трудов стаж, диплома за завършено образование, удостоверения за квалификация.
С одобрените по документи кандидати ще се проведе събеседване.
Краен срок за подаване на документи: 22.10.2018 г.
Документите се подават на е-mail:   g.krasteff@cu.bas.bg или в деловодството на БАН, София, ул.”15 ноември” № 1