/Дни на отворените врати на Института по физикохимия към БАН

Дни на отворените врати на Института по физикохимия към БАН

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ към Българска академия на науките обявява Дни на отворените врати, които ще се проведат на 16 и 17 ноември 2017 г., от 10 до 16 часа. Мероприятието се организира под надслов „Наука от извора – стари традиции, нови приятели“, с финансовата подкрепа на проект BG05M2OP001-2.009-0023 Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия, финансиран от ОП Наука и образование за интелигентен растеж.

В дните на отворените врати са поканени ученици от профилираните гимназии, студенти, учени и преподаватели от университетите и институтите на БАН, както и представители на редица фирмени организации. Нашите гости ще имат възможност да се запознаят с интересни експериментални методики и апаратура, които бележат съвременната научно изследователска дейност на института и да надникнат в тайните на физикохимичната и електрохимичната наука.