/Tag: Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“

Конкурси за заемане на академични длъжности “доцент” и “професор” в Института за български език на БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” при БАН – София обявява два конкурса за заемане на следните академични длъжности: един конкурс за академичната длъжност „професор”  в професионално направление  2.1. Филология, научна специалност Български език за нуждите на Секцията за история на българския език; един за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език за нуждите на Секцията за етнолингвистика, със срокове 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник”. Документи се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 22 от 15.03.2019 г.  

Годишни награди по езикознание за 2018 г. на фонд „Акад. Владимир Георгиев“

Церемония за връчване на годишните награди по езикознание на фонд „Академик Владимир Георгиев“ се проведе на 18 февруари в Българската академия на науките. Организатори са Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на БАН и Националният дарителски фонд „13 века България“. Ръководният съвет на фонда, с председател проф. Светла Коева, присъди две индивидуални награди в рамките на конкурса за най-добра публикация по езикознание за 2018 г. С първа награда е отличен Валентин Гешев  от СУ „Св. Климент Охридски“ за научния си труд „Следистория на българския език: български език на Балканите, спомени за българското минало, противоречиво и динамично настояще“. Втора награда за постижения в областта на езикознанието се присъжда на Маргарита Младенова от СУ „Св. Климент Охридски“ за изследването „Семантика на притежателните глаголи в българския, чешкия [...]

Тържествено връчване на наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2018 г.

Наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2018 г. в областта на езикознанието ще бъдат връчени на 18 февруари 2019 г. от 14 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Събитието се организира от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на БАН и Националния дарителски фонд „13 века България“. В конкурса тази година участват пет индивидуални труда, предложени за участие от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Ръководният съвет на Фонда в състав: акад. Михаил Виденов, чл.-кор. Емилия Пернишка, чл.-кор. Мария Попова, проф. Анна Чолева-Димитрова, проф. Сия Колковска, проф. Светла Коева и доц. Христина Дейкова, присъди две индивидуални награди: първа и втора. Наградата на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ е учредена в [...]

Национална седмица на четенето

Институтът за български език на Българската академия на науките участва за четвърти пореден път в Националната седмица на четенето, която се провежда от  22 до 26 октомври 2018 година. Инициативата е част от изпълнението на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността и се организира от от Министерството на образованието и науката. На 24 октомври млади учени от Института ще вървят заедно по пътеката на знанието с ученици от три училища, но не в рамките на традиционните уроци, а посредством увлекателни езикови задачи, организирани в езикова викторина, в която знанието и творческите умения са умело преплетени. За първи път през 2018 година Институтът за български език предлага езикови задачи за пети, шести и седми клас, които могат да бъдат решавани както по традиционния начин, така и [...]

Втори национален семинар за споделяне на езикови ресурси

Втори национален семинар за споделяне на езикови ресурси ще се проведе на 24 октомври 2018 г. в Представителството на Европейската комисия в България. Събитието се организира в рамките на европейския проект „Координиране на езиковите ресурси в Европа“ (European Language Resources Coordination, ELRC) от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съвместно с Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките и Представителството на Европейската комисия в България. Основна задача на проекта  „Координиране на езиковите ресурси в Европа“ е да се идентифицират и съберат езикови ресурси, които ще се използват при усъвършенстването на системите за автоматичен превод в платформата за автоматичен превод eTranslation. Във всяка от 30-те европейски страни, които участват в проекта, се организират за втори път национални семинари с цел да се разясни значението на езиковите ресурси и [...]

Форум „Българска граматика 2018“

Форум „Българска граматика 2018“ ще се проведе за пети път на 18 и 19 октомври 2018 г. Организатори са Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ на Българската академия на науките. Темата на форума е „Динамика на синтактичните идеи на границата на две столетия“ Ще бъдат разгледани проблеми, свързани с описанието на синтактични структури в българския език и изследванията на съвременните синтактични теории. Фокусът ще бъде предимно върху синтактична проблематика, но наред с това ще се засягат морфологични и семантични въпроси, свързани със синтаксиса. Целта е не (само) да се дадат окончателни отговори, а да се обменят мнения, да се изкажат предположения и да се създаде среда за непосредствен разговор за мястото на синтаксиса в езиковедските изследвания. Информация и [...]