/Tag: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Заседание на научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Бехрин Ахмедова Шопова

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 20 ноември 2018 г. от 11.00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  „Локална музикалнофолклорна култура в селища с турско население от Североизточна България” на Бехрин Ахмедова Шопова, редовен докторант към секция „Етномузикология и етнохореология“, по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство,  научна специалност Музикознание, музикално и танцово изкуство. Научен ръководител: доц. д-р Наталия Рашкова Рецензии: Проф. д. изк. Лозанка Пейчева Проф. д-р Горица Найденова Становища: Доц. д.н. Венета Янкова Доц. д.н. Венцислав Димов Доц. д-р Веселка Тончева Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на [...]

Международна конференция за социокултурните измерения на детството организира ИЕФЕМ

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН е домакин на международна конференция „Sociocultural Dimensions of Childhood“, която ще се проведе в периода 26-28 октомври 2018 г. Форумът е под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, а официалното откриване е на 26.10.2018 г. от 9.00 ч, в зала „Проф. Марин Дринов” на БАН. Основните теми на конференцията са свързани с: – Детството и юношеството в европейската история, политика и култура; – Интердисциплинарни подходи към изучаване на детството. Теоретични и методологични аспекти; – В света на децата; – Децата в и извън семейството: родители, роднини, връстници, приятели; – Децата в условия на миграция. Социализация и акултурация на децата-бежанци; – Преживявания и памет в детството. Войната, насилието, травмата; – Детство и фолклор; [...]

Кръгла маса на тема „Названия на етнически и религиозни общности в България“

Целта на кръглата маса е да инициира интердисциплинарна научна и обществена дискусия върху названията и самоназванията на различни етнически и религиозно общности в България. Учени от различни академични дисциплини, представители на самите общности, общественици и журналисти ще имат възможност да обменят познания и да съпоставят възгледите си по темата в рамките на три панела, посветени на ромите, българите-мюсюлмани и хетеродоксните мюсюлмани. Като резултат от кръглата маса се очаква да се изяснят термините, екзонимите и ендонимите на групите, да се постигне повишаване на качеството на научните изследвания, както и да се насърчи диалога между учените, етническите, религиозните и етноконфесионалните групи и обществото.

Етнографски щрихи от едно пътуване до Аржентина

Power point презентацията ще представи етноложко изследване, проведено от авторката доц. д-р Женя Пимпирева от секция „Етнология на социализма и постсоциализма“, ИЕФЕМ – БАН, при посещението й в няколко музея и селища в Аржентина през месец ноември 2013 г.

Научна конференция „Банатските българи – преди и сега“

Конференцията се организира в рамките на честването на 20-годишнината от създаването на концепцията “Falmis – Uveć falim“ (традиционен поздрав на банатските българи, идващ от поздрава между католици „Хвален да бъде Исус Христос!“ и отговорът „Винаги да бъде хвален“), чието начало е положено през 1998 г. с отпечатването на първия брой на бюлетин със същото име. По-късно дейността на Дружеството се отразява на страниците на Интернет сайт, а през последната година към него се сформира и танцов състав за банатски народни танци. Целта на конференцията е да бъдат анализирани, дискутирани и популяризирани различни аспекти от историята, културата и идентичността на банатските българи както в миналото, така и в наши дни. В тематичния обхват на конференцията попадат особеностите на многобройните общности на банатските българи в Румъния, Сърбия [...]

Коледни ателиета в Националния етнографски музей при БАН

На 14 и 15 декември в Националния етнографски музей ще проведем годишните Коледни ателиета, които се превърнаха в традиция за музея и неговите малки и големи почитатели. Децата ще се учат и ще се забавляват в ателиетата за обредни коледни хлябове, сурвачки, коледни картички и украса. Всяко дете, с помощта на нашите колеги и партньори, учителите, мама, татко, баба или дядо, ще направи и вземе със себе си своя сурвачка, коледна картичка или играчка, или коледен обреден хляб.