/Tag: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Значението на сфинголипидите за развитието на болестта на Алцхаймер ще се обсъжда на семинар в БАН

Научен семинар на тема „Сфинголипидите: от формирането на мембранни домени до значението им за развитието на болестта на Алцхаймер“ ще изнесе проф. Галя Станева на 12 юни 2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала на бл. 21 на ул. „Акад. Георги Бончев“. Темата е от изключително значение, поради все по-бързо нарастващия брой на болни от Алцхаймер, което е свързано с увеличаване на икономическите тежести върху обществото, а оттам и необходимостта от изучаването на множеството механизми, включени в патогенезата на това заболяване. В презентацията си проф. Станева ще дискутира хипотезата, че патологична промяна в липидното съдържание и формирането на домени в мембраните лежат в основата на анормалната олигомеризация на амилоид-бета пептида (Аb). Проф. Галя Станева е ръководител на лаборатория „Биомиметични мембрани“, секция „Електроиндуцирани и адхезивни [...]

Защита на дисертационен труд на МАРТИН СТЕФАНОВ от Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН

Защитата на дисертационния труд на Мартин Ангелов Стефанов, редовен докторант в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. д-р Емилия Апостолова, на тема „Адаптационни механизми на фотосинтетичния апарат към засоляване и светлинен стрес при две линии Paulownia“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) ще се състои на 24 април 2019 г., от 14:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Емилия Апостолова Рецензенти: проф. д-р Катя Георгиева и проф. дбн Лиляна Масленкова Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, София. Обявата е публикувана [...]

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН

Защитата на дисертационния труд на Силвия Колева Ангелова, редовен докторант в секция „Управление на двигателната дейност“ с научни ръководители проф. дтн Росица Райкова и доц. д-р Вихрен Чакъров, на тема „Експериментално изследване на двигателния дефицит на горен крайник при пациенти преживeли инсулт“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (рехабилитация и кинезитерапия“) ще се състои на 27 март 2019 г., от 14:00 часа, в заседателната зала в бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. дтн Росица Райкова. Рецензенти: чл.-кор. Андон Косев и проф. д-р Васил Колев. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на [...]

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Константин Владимиров Добрев, редовен докторант в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. д-р Антоанета Попова и научен консултант проф. д-р Мая Величкова, на тема „Промени в ефективността на фотосинтетичните процеси в Arabidopsis thaliana в отсъствието на лютеин и при третиране с висок светлинен интензитет“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) ще се състои на 30 януари 2019 г., от 14:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Антоанета Попова. Рецензенти: проф. д-р Катя Георгиева и доц. д-р Анелия Добрикова. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – [...]

Защита на дисертационен труд на МИРОСЛАВ РУСЕЛИНОВ СТОЕНЧЕВ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Мирослав Руселинов Стоенчев, редовен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ с научен ръководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов, на тема „Интуиционистки размити конюнкции и дизюнкции“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“) ще се състои на 26 юли 2018 г., от 14:00 часа, в заседателната зала в бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: чл.-кор. проф. дтн Стефан Хаджитодоров. Рецензенти: проф. дтн Кети Пеева и доц. д-р Радослав Цветков. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, София. Обявата е публикувана на интернет [...]

Защита на дисертационен труд на ВЕСЕЛИНА ПЛАМЕНОВА УЗУНОВА, редовен докторант в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Веселина Пламенова Узунова, редовен докторант в секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ с научни ръководители проф. д-р Румяна Цонева-Велинова и проф. дбн Албена Момчилова, на тема „Влияние на анти-туморни агенти върху клетъчния мембранен интегритет и цитоскелет“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) ще се състои на 24 юли 2018 г., от 13:30 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Румяна Цонева - Велинова. Рецензенти: проф. дбн Росица Конакчиева и проф. д-р Яна Чекаларова. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, София. [...]