/Tag: Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН представя изложбата „Болести и лечение през вековете“

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН, съвместно с Регионалният исторически музей – Шумен, Историческият музей – Дългопол и Общинският исторически музей – Средец представят временната постерна изложба „Болести и лечение през вековете“. Изложбата ще бъде експонирана в сградата на Българска академия на науките от 22 ноември до 7 декември 2018 г. Посочени са непосредствените поражения на различни заболявания, установявани върху костите, както и артефакти, свързани с лечебни практики от различни епохи. Събитието се организира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕМПАМ – БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 24 октомври 2018 г. (сряда) от 14.00 часа в заседателната зала на НАЦИОНАЛНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕН МУЗЕЙ към ИЕМПАМ-БАН, бул. Цариградско шосе 73, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Сравнителна характеристика на антропологични показатели на костни останки от османския период (XV-XIX век)” на Надежда Дончова Атанасова, докторант на самостоятелна подготовка от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 4.3. " Биологически науки", научна специалност: “ Антропология” (шифър: 01.06.01). Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-15-49/26.07.2018 г.): Вътрешни членове: Професор д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн Доц. Зорка Петрова Митова, [...]

„Европейска нощ на музеите“

„Европейската нощ на музеите“ е най-голямото и значимо събитие в годишния културен календар на всеки музей. Хиляди посетители преминават през музейните зали и се включват в различни събития, демонстрации и пърформанси. За поредна година Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей-БАН ще участва в това културно събитие с богата и разнообразна културна и научна програма.

VII Национална конференция с международно участие „Mорфологични дни”

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН организира VІІ Национална конференция с международно участие „Морфологични дни“. Научният форум се проведе от 8 до 10 юни 2018 г. в Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ – БАН. […]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН на Таня Данчева Живкова

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 23 април 2018 г. (понеделник) от 14.30 часа в заседателната зала 239 на ИЕМПАМ-БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на комплекси на метали с различни лиганди върху преживяемостта и пролиферативната активност на туморни клетки” на Таня Данчева Живкова, докторант на задочна подготовка от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност: „Морфология“ (шифър: 01.06.26). Научно жури Председател на журито Проф. д-р Ренета Александрова Тошкова, доктор от ИЕМПАМ – БАН Членове на журито: Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн - [...]

Лекции на проф. д-р Анатолий Скальный в Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН

Проф. д-р Анатолий Викторович Скальный от Държавен университет „П. Г. Демидов”, гр. Ярославъл, Русия ще гостува на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН. На 18 и 19 декември той ще изнесе три лекции на английски език в Заседателната зала на Института на ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25, етаж 2. 18.12.2017 г., 13:00 ч. – „Медицинска елементология в Русия” 19.12.2017 г., 10:30 ч. – „Антагонизъм на селена и токсичните елементи при човека: Изследване на взаимодействията Se-Hg-As” и „Минерален профил на деца с аутизъм (връзка между токсичните метали и нарушенията от аутистичния спектър)” Лекциите са част от обучение по проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г. „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“. Проф. Скальный [...]