/Tag: Институт по електроника

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор в ИЕ – БАН

Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 28.03.2019 г. (четвъртък) от 14,00 часа в зала 301 на ИЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за  защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на индуцираната от светлина десорбция върху спектрите на алкални атоми” на Стоян Атанасов Цветков, редовен докторант от ИЕ-БАН, по направление 4.1 „Физически науки“, научна специалност „Физика на вълновите процеси” Научно жури: Председател на журито: проф. дфн Любомир Ковачев – ИЕ – БАН (рецензия) Членове на журито: проф. дфн Марин Ненчев – ТУ - София(рецензия) доц.д-р Иван Стефанов - ФзФ, СУ „Св.Кл. Охридски” (становище) доц.д-р Санка Гатева – ИЕ – БАН (становище) доц.д-р Маргарита Грозева - [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ – БАН

Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 13.02.2019 г. (сряда) от 14,00 часа в зала 301  на ИЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за  защита на дисертационен труд на тема: „Получаване  и изследване на алуминиди за високотемпературни износоустойчиви приложения” на Стефан Цветанов Вълков, редовен докторант от ИЕ-БАН, по направление 4.1 „Физически науки“, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника” Научно жури: Председател на журито: проф. дфн Николай Недялков – ИЕ – БАН (рецензия) Членове на журито: проф. дтн Иван Пършоров –ИМСТЦХА – БАН (рецензия) проф. дфн Иванка Йорданова- ФзФ, СУ „Св.Кл. Охридски” (становище) проф. дфн Петър Петров – ИЕ – БАН (становище) доц. д-р Красимир Темелков - [...]

Институтът по Електроника участва в Европейската нощ на учените 2018

Европейската нощ на учените, се организира ежегодно и тази година на 28 септември се проведе поредното и издание. REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare) е 20-месечен проект, финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“. Тази година, освен в София, различни демонстрационни, творчески и забавни прояви бяха проведени в 13 града и повече от 52 локации. […]

XX Международната конференция и школа по квантова електроника: „Лазерна физика и оптика”

Международна конференция и школа по квантова електроника: „Лазерна физика и оптика” организира Институтът по електроника на Българската академия на науките от 17 до 21 септември 2018 г. в Несебър. Школата се провежда веднъж на две години от 1980 г. и е насочена основно към младите учени и докторанти, работещи в областта на лазерната физика. […]

Институтът по електроника в кампанията „БАН представя своите институти“

55 години от основаването на Института по електроника „Акад. Емил Джаков“ бяха отбелязани с тържествено събрание в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Събитието постави началото на участието на Института в кампанията „БАН представя своите институти“. Директорът проф. Лъчезар Аврамов запозна гостите на тържеството с дейността и основните научни постижения на учените от десетте лаборатории на Института по електроника. […]

Kампания “БАН представя своите институти”: Институт по електроника

Институтът по електроника на БАН (ИЕ– БАН) се включва в кампанията „БАН представя своите институти“ и ще популяризира дейността си пред обществото от 25 до 29 юни 2018 г. Тържественото представяне на Института ще се състои на 26 юни 2018г. от 14:00 часа в зала „Марин Дринов“ на БАН (ул. „15-ти ноември“ 1).  […]