/Tag: Институт по електрохимия и енергийни системи

Резервната електрическа енергия – погледната отблизо” – образователна среща с ученици

Образователната среща на учени от ИЕЕС – БАН с ученици от 5 до 7 клас и техни родители и учители се осъществява по програма „Музеят като образователна среда”.

Технологии „ВОДОРОД и ГОРИВНИ КЛЕТКИ” представи ИЕЕС – БАН в рамките на „Пролетен фестивал на науката“

Институтът по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ (ИЕЕС-БАН) представи по интересен и забавен начин технологии с водород и горивни клетки пред ученици, родители, близки и приятели – участници от столицата и страната в „Пролетен фестивал на науката”, който се проведе на 13 и 14 април 2019 г. в НДК, София. […]

Защита на дисертационен труд на Стефан Георгиев Аврамов от ИЕЕС – БАН

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 01.04.2019 г. от 11.00 часа в залата на ИЕЕС при БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: “МОДИФИЦИРАНИ МЕМБРАННИ ЕЛЕКТРОДНИ ПАКЕТИ С ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ ВОДОРОДНИ ГЕНЕРАТОРИ” на СТЕФАН ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ, редовен докторант в ИЕЕС при БАН направление 4.2:  Химически науки, специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на тока)“, код 01.05.14 Научен ръководител: проф. дхн Евелина Славчева Председател на Научното жури: проф. д-р Антония Стоянова (ИЕЕС-БАН) – рецензент Членове на Научното жури: проф. дхн Мартин Божинов (ХТМУ- София) – рецензент проф. дхн Евелина Славчева (ИЕЕС-БАН) проф. [...]

Заключителна среща по проект HyLAW

Заключителна работна среща „Горивни клетки и водород: идентифициране на законодателната и административна рамка за  въвеждането им, на бариерите и подходите за тяхното отстраняване” по проект HyLAW беше проведена на 12 март в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. На срещата бяха представени резултатите от изпълнението на проекта, обобщени и публикувани специална книжка „Стратегически документи“. […]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Институт по електрохимия и енергийни системи

Институтът по Електрохимия и енергийни системи на БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 31.01.2019 г. от 11.00 часа в залата на ИЕЕС - БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „Синтез и приложение на въглеродни материали в електрокатализата” на ас. Георги Владимиров Пчеларов,  докторант на свободна подготовка в ИЕЕС – БАН по професионално направление „4.2 Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. Химически източници на токa) код: 01.05.14” Научни консултанти: проф. д-р Константин Петров доц. д-р Никола Копринаров (ЦЛСЕНЕИ) Председател на Научното жури: проф. д-р Тамара Петкова Членове на Научното жури:                     проф. д-р дхн Асен Гергинов (ХТМУ) - [...]