/Tag: Институт по математика и информатика

Институтът по математика и информатика представи своите научни постижения

Институтът по математика и информатика (ИМИ) се включи в кампанията „БАН представя своите институти“. В Българската академия на науките бяха демонстрирани някои от най-новите разработки на учените от Института. Математиката и информатиката се превърнаха в мета инфраструктура на всички останали науки и развитието им е важно за цялото общество. Това каза председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, който е и директор на Института по математика и информатика в периода 2012 – 2016 г. Директорът акад. Веселин Дренски представи научните приоритети на института и обяви, че всяка година учените организират 15 международни и 20 национални научни конференции. Една от специфичните дейности на ИМИ е свързана с прилагането и развитието на изследователския подход на образованието на всички нива и с работата с талантливи млади хора с изявен [...]

Кампания „БАН представя своите институти“ : Институт по математика и информатика

На 14 ноември, сряда, от 14:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ №1) ще се състои представяне на Института по математика и информатика в кампанията „БАН представя своите институти“. Във фоайето пред залата ще бъде разположена изложба, посветена на 70-годишнината на Института. В рамките на представянето пред гостите ще бъдат проведени демонстрации на някои от най-новите разработки на учените от Института – специализиран софтуер за въвеждане на данни в Археологическа карта на България за мобилни операционни системи, сериозни образователни игри, онлайн курсове за учители и ученици в рамките на образователната платформа VIVA Cognita, виртуален музей на математиката и информатиката в България, виртуален училищен кабинет, пресъздаване и оценка на заплахите и възможностите на дигиталното общество и др.

Осма международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” – DiPP2018

Бургас, 27-29 септември, 2018г. Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, под патронажа на ЮНЕСКО и Областна администрация Бургас и с подкрепата на Национален фонд „Научни изследвания“ (Договор No. ДПМНФ 01/22 27.08.2018), организира Осмата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2018. Конференцията е част от събитията, включени в 2018 Европейска година на културното наследство, организирани от Европейската комисия. Конференцията цели да представи иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документиране, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и не-материално културно и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване. С [...]

Открито заседание на научно жури за защита на дисертационен труд в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на  10 септември 2018 г. (понеделник) от 14.00  ч. в Мултимедийната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито  заседание  на   Научното  жури  за  защита  на  дисертационен   труд на тема: “МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ В ПОПУЛАЦИОННАТА ДИНАМИКА С ОБОБЩЕНИ ФУНКЦИИ НА РАСТЕЖ” на ТИХОМИР БОГОСЛОВОВ ИВАНОВ задочен докторант в секция “Математическо моделиране и числен анализ” на ИМИ Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.5. “Математика” Докторска програма:  “Математическо моделиране и приложение на математиката” Научен ръководител: Проф. д-р Нели Димитрова Председател на Научното жури: Доц. д-р Петър Рашков – рецензент Членове на [...]

120 години Съюз на математиците в България

На 15 февруари 2018 г. от 16 часа в Големия салон на Българската академия на науките (София, ул. „15 ноември“ №1) Съюзът на математиците в България (СМБ) ще отбележи 120 години от своето създаване. Официални гости на празничната церемония ще бъдат г-н Румен Радев, Президент на Република България, проф. Павел Екснер, президент на Европейския математически съюз (ЕMS), проф. Армен Сергеев, вицепрезидент на ЕМS, академик Юлиан Ревалски, председател на БАН, представители на Министерски съвет и парламентарни групи, ректори на университети, академици, бележити математици, общественици и деятели на СМБ. Съюзът на математиците в България е основан през 1898 година под името „Физико-математическо дружество“ от преподаватели във Физико-математическия факултет и от учители по математика и физика от софийските училища. Те осъзнавали нуждата от осигуряване на експертна и методическа [...]

Национален семинар “Изследователският подход в математическото образование”

Следващото издание на Националния семинар по образование “Изследователският подход в математическото образование” ще се проведе на 2 декември 2017 г. Можете да участвате с доклад, постер или като наблюдател. Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 15 ноември 2017 г. Регистрацията можете да направите онлайн чрез Регистрационната форма за Националния семинар по образование. Пет представяния на учители ще бъдат отличени с награда.