/Tag: Институт по физикохимия

Международна конференция по Електрохимия на електроактивните материaли WEEM 2019

Международната конференция по Електрохимия на електроактивните материaли, – WEEM 2019 е осма от серия конференции, провеждани досега в страни като Германия, Полша, Русия, Унгария и Франция. WEEM 2019 обединява учени, работещи по разработването на нови функционални материали, тяхното електрохимично характеризиране и използването им в многообразни приложения в областта на преобразуване на енергия, опазване и контрол на околната среда, биомедицина и др. В конференцията са заявили участие над 100 учени от 21 страни от Европа, Азия и Америка, които ще представят 50 устни и близо 60 постерни доклада. Повече информация вижте на сайта на ИФХ – БАН.

Ден на отворените врати в Института по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ обявява Ден на отворените врати, който ще се състои на 9 ноември 2018 г. от 10 до 16 ч. Мероприятието е финансирано от проект BG05M2OP001-2.009-0023 „Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е организирано за широк кръг от посетители. В Деня на отворените врати ще бъдат проведени демонстрации под надслов: „Физикохимията – образование, наука и практика”. Поканени са ученици от профилираните гимназии, студенти, докторанти, учени и преподаватели от университетите и институтите на БАН, както и представители на фирмени организации, проявяващи интерес в сферата на физикохимията. Гостите ще имат възможността да се запознаят с млади и утвърдени учени от Института по физикохимия, методите [...]

Открито заседание за защита на дисертационен труд в Института по физикохимия

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на химик Александра Стефанова Камушева Институтът по физикохимия - БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 16.10.2018 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Синтез и структура на стъклокерамики, получени при имобилизиране на големи количества металургични отпадъци“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Физикохимия” Председател на Научното жури: Доц. д-р Драгомир Тачев – становище; Научно жури: Доц. д-р Рени Йорданова – рецензент, Доц. д-р Ружа Харизанова – рецензент, Проф. д-р Александър Караманов, Проф. д-р Стоян Гуцов Материалите по [...]

Млади изследователи и докторанти ще участват във Второто европейско училище по кристален растеж (ESCG2)

Млади изследователи и докторанти от държави от целия свят ще участват във Второто европейско училище по кристален растеж (ESCG2). Мащабното събитие ще се проведе от 13 до 16 септември 2018 г. във Варна, РивиераХолидей Клуб, преди Шестата eвропейска конференция по кристален растеж(ECCG6). Второто европейско училище по кристален растеж се организира съвместно от Европейската мрежа за кристален растеж (ENCG) и Института по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ към БАН, традиционно свързван с науката за кристалния растеж. Изтъкнати европейски учени ще изнесат лекции на следните теми: „Класически подход към растежа на кристалите“, „Статистическа физика и механизми на растеж на кристалите“ , „Методи за растеж на обемни кристали“,  „Протеинова кристализация“ , „Моделиране на растежа на кристалите“,  „Основи на растежа из пара и епитаксия“, „ Растеж на монослойни материали“. Повече [...]

2018-09-12T09:44:09+02:00четвъртък, 13 септември 2018|Етикети: |

Шестата европейска конференция по кристален растеж (ECCG6) събира стотици участници от всички континенти

Шестата европейска конференция по кристален растеж (ECCG6) се открива на 16.09.2018 г. Мащабното събитие се организира съвместно от Европейската мрежа за кристален растеж (ENCG) и Института по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ –БАН, който е с дългогодишни традиции в науката за кристалния растеж. Шестата европейска конференция по кристален растеж е посветена на известния български учен Иван Н. Странски (1897-1979 г.), основател на Катедрата по физикохимия към Софийския университет. Съвместно със своите ученици и съратници, проф. Р. Каишев и проф. Л. Кръстанов, проф. И. Странски развива теоретичните основи на процесите на зародишообразуване и кристален растеж, белязали развитието на тази научна област в средата на миналия век. […]

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН ще отбележи своя 60-годишен юбилей

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН ще отбележи своята юбилейна годишнина – 60 години от основаването си, на 20-ти април 2018 г. Тържественото честване ще се състои от 15:00 до 17:30 часа в Големия салон на БАН (ул. 15-ти ноември, 1000 София). В продължение на вече 60 години Институтът се утвърждава като най-голямата и комплексна научна организация в сферата на физикохимичната наука у нас. Той е създаден през 1958 година от акад. Ростислав Каишев, учен с широка ерудиция и безспорен авторитет, и съмишлениците му със задачата да извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на физикохимията. Днес е престижен национален център и активен участник в дейността на световната физикохимична общност. За годините на своето съществуване Институтът по физикохимия е публикувал над 3600 научни [...]