/Tag: Институт по физикохимия

Шестата европейска конференция по кристален растеж (ECCG6) събира стотици участници от всички континенти

Шестата европейска конференция по кристален растеж (ECCG6) се открива на 16.09.2018 г. Мащабното събитие се организира съвместно от Европейската мрежа за кристален растеж (ENCG) и Института по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ –БАН, който е с дългогодишни традиции в науката за кристалния растеж. Шестата европейска конференция по кристален растеж е посветена на известния български учен Иван Н. Странски (1897-1979 г.), основател на Катедрата по физикохимия към Софийския университет. Съвместно със своите ученици и съратници, проф. Р. Каишев и проф. Л. Кръстанов, проф. И. Странски развива теоретичните основи на процесите на зародишообразуване и кристален растеж, белязали развитието на тази научна област в средата на миналия век. […]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Института по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ – БАН на инж. Десислава Лукианова Горанова

Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 19 юли (четвъртък) 2018 г. от 16:00 часа, в  залата на 2-ри етаж на бл. 11, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:„Електрохимично получаване на сплавни покрития на основа Ni и Cu“ на Десислава Лукианова Горанова редовен докторант в ИФХ-БАН, секция „Електрохимия и корозия“, професионално направление: 4.2. „Химични науки“, научна специалност „Електрохимия“. Научен ръководител: доц. д-р Рашко Рашков – ИФХ-БАН Научно жури: Председател на журито: проф. д-р Николай Божков – ИФХ-БАН Членове на журито:  доц. д-р Людмил Лютов - СУ доц. д-р Рашко Рашков – ИФХ – БАН [...]

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ към Българска академия на науките отпразнува 60 години от основаването си

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ към Българска академия на науките отпразнува 60 години от основаването си на 20 април 2018 г. […]

2018-04-25T10:39:37+02:00вторник, 24 април 2018 |Категории: Uncategorized @bg|Етикети: |

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН ще отбележи своя 60-годишен юбилей

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН ще отбележи своята юбилейна годишнина – 60 години от основаването си, на 20-ти април 2018 г. Тържественото честване ще се състои от 15:00 до 17:30 часа в Големия салон на БАН (ул. 15-ти ноември, 1000 София). В продължение на вече 60 години Институтът се утвърждава като най-голямата и комплексна научна организация в сферата на физикохимичната наука у нас. Той е създаден през 1958 година от акад. Ростислав Каишев, учен с широка ерудиция и безспорен авторитет, и съмишлениците му със задачата да извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на физикохимията. Днес е престижен национален център и активен участник в дейността на световната физикохимична общност. За годините на своето съществуване Институтът по физикохимия е публикувал над 3600 научни [...]

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН ще отбележи своя 60-годишен юбилей

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН ще отбележи своята юбилейна годишнина – 60 години от основаването си, на 20-ти април 2018 г. Тържественото честване ще се състои от 15:00 до 17:30 часа в Големия салон на БАН (ул. 15-ти ноември, 1000 София). […]

Конкурс за доцент на Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН, обявява конкурс за доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, Физикохимия  за нуждите на секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, брой № 25 от 20.03.2018 год. и на сайта на ИФХ-БАН: http://ipc.bas.bg/page/posts/konkurs-za-docent-103.php Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581