/Tag: САЧК

Становище на Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК)

В Българската академия на науките се разви конфликт, страни в който станаха ръководните органи на БАН и един институт на Академията – Националният институт по метеорология и хидрология. Този конфликт излезе в публичното пространство и влияе неблагоприятно върху името и авторитета на БАН. Поради това САЧК не може да остане мълчалив наблюдател. Смятаме, че е допуснато закъснение в търсене на правилното решение, чрез взаимни срещи и компромиси. Членовете на САЧК остават загрижени за бъдещето на метеорологията и хидрологията. […]

2018-09-14T13:18:38+00:00петък, 14 септември 2018|Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

Покана за общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“

На 30 май 2018 г. (сряда) от 15.00 ч. в Големия салон на БАН-Администрация (ул. „15-ти ноември” № 1) ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“. На сбирката акад. Мария Балтаджиева от Отделението за аграрни и лесовъдни науки ще изнесе лекция на тема: „Съвременни проблеми  на контрола за качеството на храните“, чието резюме е следното: „В доклада по темата са представени данни от анализ на основни дейности по контрола  на качеството на храните в страната. Въз основа на тях са формулирани основни проблеми на контрола и препоръки за производството и науката от организационно-методичен и социално-икономически характер. Мотивирана е необходимостта от разработване на научно-обоснована концепция за контрола на храните и специализирана образователна дейност, с цел повишаване капацитета на експертните органи за [...]

2018-05-22T11:19:13+00:00сряда, 30 май 2018|Етикети: |

Покана за общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“

На 25 април 2018 г. (сряда) от 15.00 ч. в Големия салон на БАН-Администрация (ул. „15-ти ноември” № 1) ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“. На сбирката чл.-кор. Йорданка Кузманова от Отделението за аграрни и лесовъдни науки ще изнесе лекция на тема: „Приложение на микроорганизмите в селското стопанство “, чието резюме е следното: „Повсеместното навлизане на биотехнологиите в селското стопанство предполага, че редица традиционни сега прилагани методи и средства ще претърпят коренна промяна. Това с особена сила се отнася за увеличаване на производителността на системите за земеделие при получаване на здравословни храни и опазване на околната среда. Взаимодействието на микроорганизми, растения и почва, установено в процеса на еволюцията, позволява микробни популации, отделни микроорганизми и техните метаболити безопасно да се [...]

2018-04-17T13:56:48+00:00сряда, 25 април 2018|Етикети: |

Покана за общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“

На 28 март 2018 г. (сряда) от 15.00 ч. в Големия салон на БАН-Администрация (ул. „15-ти ноември” № 1) ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“. На сбирката чл.-кор. Здравко Лалчев от Отделението за биологически науки ще изнесе лекция на тема: „Приложение на моделни мембрани при диагностиката и лечението на  респираторния дистрес синдром и синдрома ''сухо око““, чието резюме е следното: „Разгледани са две моделни системи – Лангмюирови монослоеве (ЛМ) и липидни тънки течни филми (ЛТТФ). Тези системи са добре познати в областта на физикохимията на дисперсните системи и повърхностните явления и имат добре развити теория и практика (вкл. и от българската колоид-химична школа). В презентацията са показани нови възможности на ЛМ и ЛТТФ за изследване на алвеоларната и очната [...]

2018-03-15T15:35:25+00:00сряда, 28 март 2018|Етикети: |

Покана за общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“

На 28 февруари 2018 г. (сряда) от 15.00 ч. в Големия салон на БАН-Администрация (ул. „15-ти ноември” № 1) ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“. На сбирката акад. Христо Цветанов от Отделението за природо-математически науки ще изнесе лекция на тема: „Алтернатива ли са наноносителите при раковата терапия? Гледна точка на химик – специалист по полимери“. […]

2018-02-23T10:53:38+00:00сряда, 28 февруари 2018|Етикети: |

Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

Българската академия на науките на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН О Б Я В Я В А конкурс за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на Българска академия на науките (БАН) в следните области и научни направления: I. За академици – 9 места Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 1, Инженерни науки – 1, Биологически науки – 1, Медицински науки – 1, Обществени науки – 1, Изкуствознание – 1, Творци на изкуствата – 1. II. За член-кореспонденти - 13 места Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 1, Науки за  земята – 1, Инженерни науки – 1, Биологически науки  – 2, Медицински науки – [...]