Представяне на проект „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

На 16 октомври  в  зала „Марин Дринов“ на Българска академия на науките се проведе публично представяне на проект  BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“. Проектът  се  финансира  по Оперативна  програма  „Наука  и  образование  за  интелигентен растеж“ 2014-2020. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 29 355 861 лева, от които 24 952 482 лева  са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие  и 4 403 379 лева  национално съфинансиране. Над 75% от стойността на проекта е за изграждане на научна инфраструктура. Срокът за изпълнение на проекта е: 3 август 2018 г. - 31 декември 2023 г. Основните дейности са насочени към изграждането на научно-изследователска инфраструктура на най-високо световно ниво. Тя включва ново поколение високопроизводителна изчислителна система (суперкомпютър) с висока енергийна [...]