Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор”  съобщават, че на 11.07.2018г. (сряда) от 14,00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисертационен труд на тема:

 «Изчисляване параметрите на масивна електроядрена система с дълбоко подкритична уранова мишена»

на  Петър Кирилов Живков

докторант на самостоятелна подготовка към ИЯИЯЕ (БАН)

по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика)

Научен консултант: Чл.-кор. Чавдар Стоянов (ИЯИЯЕ – БАН)

Състав на Научното жури:

Председател:

Доц. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ – БАН) ( рецензия )

Членове:

Проф. дфн Никола Балабанов (ПУ “Паисий Хилендарски”) ( рецензия )

Чл.-кор. Чавдар Стоянов (ИЯИЯЕ – БАН) ( становище )

Доц. д-р Димитър Колев (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )

Доц. д-р Савка Маринова (ПУ „Паисий Хилендарски”) ( становище )

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИЯИЯЕ и са публикувани на Интернет страницата на Института –  www.inrne.bas.bg.