На 18.12.2018 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи и средства за изследване на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, професионално 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ на Венета Христова Христова (Йосифова).

Научно жури:

  • проф. д-р Тодор Нешков – ТУ – София (рецензия)
  • доц. д-р Любен Клочков – ТУ – София (рецензия)
  • доц. д-р Гочо Славов – ВТУ „Т. Каблешков“ (становище)
  • проф. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ – БАН (становище)
  • доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ – БАН (становище)

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215
Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН.