Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН и научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките” съобщават, че на 06.08.2018г. (понеделник) от 11,00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул. Цариградско шосе 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: “Аналитично валидиране на аварийни процедури за ВВЕР реактори” на доц. д-р Павлин Петков Грудев по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори).

Състав на Научното жури:

Председател:

Доц. д-р Нина Коюмджиева (ИЯИЯЕ – БАН) ( становище )

Членове:

Проф. д-р Бончо Бонев (ТУ – София) ( рецензия )

Проф. дфн Никола Балабанов (ПУ „Паисий Хилендарски”) ( рецензия )

Доц. д-р Калин Филипов (ТУ – София) ( рецензия )

Чл.-кор. Чавдар Стоянов (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Доц. д-р Лъчезар Костов (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

Ст.н.с. д-р инж. Борис Калчев (Институт по енергетика) ( становище )

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на ИЯИЯЕ и са публикувани на Интернет страницата на Института –  www.inrne.bas.bg.