Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 13 март 2018 г. от 11.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита
на дисертационен труд на тема:

 

“ФУНКЦИИ НА БЕСЕЛ И МИТАГ-ЛЕФЛЕР И ОБОБЩЕНИЯ”

 

на ЙОРДАНКА ДОБРЕВА ПАНЕВА-КОНОВСКА

 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика,

Научна специалност Математически анализ

 

Председател на Научното жури:

Акад. Петър Попиванов – рецензент

Членове на Научното жури:

Проф. дмн Петър Русев – рецензент

Проф. дмн Ралица Ковачева – рецензент

Чл.-кор. Иван Димовски

Проф. дмн Виржиния Кирякова

Проф. д-р Георги Александров

Проф. д-р Красимира Проданова

 

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_doctor_current.php