Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 30.10.2018 г. (вторник) от 14:00 ч., в Зала Левентис (НПМ-БАН), бул. “Цар Освободител” № 1, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Оценка и управление на риска при инвазивни видове от род Dreissena във водните басейни на България” (научна специалност “Хидробиология”, шифър 01.06.11)

на Теодора Ангелова Тричкова

докторант на самостоятелна подготовка в отдел “Водни екосистеми”, секция “Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми”

Научни консултанти:
проф. д-р Здравко Хубенов (НПМ-БАН)
доц. д-р Димитър Кожухаров (БФ СУ “Св. Кл. Охридски”)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884-606-814, e-mail: Snejana.Grozeva@iber.bas.bg) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.