Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН и научното жури за присъждането на научната степен „доктор на филологическите науки” съобщават, че на 17 декември (понеделник) 2018 г. от 11 часа в Големия салон на Института, ул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17 ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Местни и родови  имена от Царибродско“ на Анна Методиева Чолева-Димитрова, професор д-р от Института за български език при БАН, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология

Научно жури:

Председател на журито: проф. д-р Лучия Стефанова Антонова-Василева – становище

Членове на журито:

  1. Акад. Михаил Виденов – рецензия;
  2. Проф. Иван Кочев – рецензия;
  3. Проф. Иван Чобанов – рецензия;
  4. Чл.-кор. Емилия Пернишка – становище;
  5. Проф. Борис Парашкевов – становище;
  6. Проф. Васил Райнов – становище;

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на ИБЕ, ул. “Шипченски проход” 17, бл. 52 и са публикувани на интернет страницата на ИБЕ  – БАН: http://ibl.bas.bg/.