Институтът по Електрохимия и енергийни системи на БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 31.01.2019 г. от 11.00 часа в залата на ИЕЕС – БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Синтез и приложение на въглеродни материали в електрокатализата”

на ас. Георги Владимиров Пчеларов,

 докторант на свободна подготовка в ИЕЕС – БАН

по професионално направление „4.2 Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. Химически източници на токa) код: 01.05.14”

Научни консултанти:

проф. д-р Константин Петров

доц. д-р Никола Копринаров (ЦЛСЕНЕИ)

Председател на Научното жури:

проф. д-р Тамара Петкова

Членове на Научното жури:

                    проф. д-р дхн Асен Гергинов (ХТМУ) – рецензент

                                                   проф. д-р Люцкан Люцканов (ИИХ-БАН) – рецензент

                                                   проф. д-р Константин Петров (ИЕЕС-БАН)

                                                   проф. д-р Тамара Петкова (ИЕЕС-БАН

                                                   доц. д-р Рени Томова (ИОМТ-БАН)

Материалите по защитата са на разположение в секретариатa на ИЕЕС – БАН (стая 202) на горепосочения адрес и са публикувани на интернет страницата на ИЕЕС. https://iees.bas.bg/bg/career-167/procedureAcadLevelCur-176