Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 13.02.2019 г. (сряда) от 14,00 часа в зала 301  на ИЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за  защита на дисертационен труд на тема:

„Получаване  и изследване на алуминиди за високотемпературни износоустойчиви приложения”

на Стефан Цветанов Вълков, редовен докторант от ИЕ-БАН, по направление 4.1 „Физически науки“, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника”

Научно жури:

Председател на журито:

  • проф. дфн Николай Недялков – ИЕ – БАН (рецензия)

Членове на журито:

  • проф. дтн Иван Пършоров –ИМСТЦХА – БАН (рецензия)
  • проф. дфн Иванка Йорданова- ФзФ, СУ „Св.Кл. Охридски” (становище)
  • проф. дфн Петър Петров – ИЕ – БАН (становище)
  • доц. д-р Красимир Темелков –  ИФТТ – БАН (становище)

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията и са публикувани на интернет страницата на ИЕ– БАН.