Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 28.03.2019 г. (четвъртък) от 14,00 часа в зала 301 на ИЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за  защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на индуцираната от светлина десорбция върху спектрите на алкални атоми” на Стоян Атанасов Цветков, редовен докторант от ИЕ-БАН, по направление 4.1 „Физически науки“, научна специалност „Физика на вълновите процеси”

Научно жури:

Председател на журито:

  • проф. дфн Любомир Ковачев – ИЕ – БАН (рецензия)

Членове на журито:

  • проф. дфн Марин Ненчев – ТУ – София(рецензия)
  • доц.д-р Иван Стефанов – ФзФ, СУ „Св.Кл. Охридски” (становище)
  • доц.д-р Санка Гатева – ИЕ – БАН (становище)
  • доц.д-р Маргарита Грозева –  ИФТТ – БАН (становище)

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията и са публикувани на интернет страницата на ИЕ– БАН.