Институтът по Електрохимия и Енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17.05.2018 г. от 14:00 часа в залата на ИЕЕС – БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Изследване на нанокомпозитни материали на основа въглерод / биогенни и синтетични железни оксиди за приложение в суперкондензаторни системи”

на Светлана Красимирова Велева

докторант на самостоятелна подготовка в ИЕЕС – БАН

по професионално направление 4.2 Химически науки,

научна специалност 01.05.14 „Електрохимия (вкл. химични източници на тока)”

 

Научни консултанти:

проф. д-р Даниела Ковачева

доц. д-р Младен Младенов

доц. д-р Антония Стоянова

 

Председател на Научното жури:

проф. д-р Бранимир Банов – рецензент

Членове на Научното жури:

проф. дхн Асен Гиргинов – рецензент

доц. д-р Антония Стоянова – становище

проф. д-р Радостина Стоянова – становище

проф. д-р Николай Божков – становище

 

Материалите по защитата са на разположение в стая 205 на ИЕЕС – БАН на горепосочения адрес и са публикувани на интернет страницата на ИЕЕС – БАН

https://iees.bas.bg/bg/career-167/procedureAcadLevelCur-176