Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 22. 05. 2018 г., от 15:00 часа, в залата на ИЕЕС при БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

 

Магнетронно разпрашени филми като бифункционални катализатори в Регенеративни Горивни Елементи

 

на ас. Елица Станиславова Петкучева

редовен докторант  в ИЕЕС – БАН, направление 4.2. Химически науки,научна

специалност 01.05.14 “Електрохимия (вкл. химични източници на тока)”

 

 Научен ръководител:

проф. дхн Евелина Славчева

 

Членове на Научното жури:

 

проф. д-р  Константин Петров (ИЕЕС-БАН) – Председател и рецензент

проф. дхн Мартин Божинов (ХТМУ-София) – рецензент

проф. дхн Евелина Славчева (ИЕЕС-БАН) – становище

доц. д-р Иван Каназирски (МГУ-„Свети Иван Рилски”) – становище

проф. д-р Марио Митов (ЮЗУ-„Неофит Рилски”) – становище

 

Материалите по защитата са на разположение в секретариатa на ИЕЕС – БАН (стая 202) на горепосочения адрес и са публикувани на интернет страницата на ИЕЕС. https://iees.bas.bg/bg/career-167/procedureAcadLevelCur-176