Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 09.05.2018 г. (сряда), от 14:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. “Юрий Гагарин” №2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Хелминти и хелминтни съобщества на риби от Атанасовско езеро” (научна специалност “Паразитология и хелминтология”, шифър 01.06.19)

на Борислав Йорданов Стоянов

Редовен докторант в отдел “Животинско разнообразие и ресурси”, ИБЕИ-БАН.

Научен ръководител: проф. дбн Бойко Георгиев (ИБЕИ-БАН)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884-606-814, e-mail: Snejana.Grozeva@iber.bas.bg) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.