Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 25.05.2018 г. (петък), от 10:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. “Юрий Гагарин” №2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Видов състав, екологични изисквания и разпространение в България на водни хетероптери (Heteroptera, Nepomorpha)” (научна специалност “Екология и опазване на екосистемите”, шифър 02.22.01)

на ас. Десислава Стоянова Стоянова

Редовен докторант в отдел “Животинско разнообразие и ресурси”, ИБЕИ-БАН.

Научен ръководител: проф. д-р Снежана Грозева (ИБЕИ-БАН)
Научен консултант: доц. д-р Николай Симов (НПМ-БАН)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884-606-814, e-mail: Snejana.Grozeva@iber.bas.bg) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.