Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 19 юли (четвъртък) 2018 г. от 16:00 часа, в  залата на 2-ри етаж на бл. 11, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:„Електрохимично получаване на сплавни покрития на основа Ni и Cu“ на Десислава Лукианова Горанова редовен докторант в ИФХ-БАН, секция „Електрохимия и корозия“, професионално направление: 4.2. „Химични науки“, научна специалност „Електрохимия“.

Научен ръководител: доц. д-р Рашко Рашков – ИФХ-БАН

Научно жури:

Председател на журито: проф. д-р Николай Божков – ИФХ-БАН

Членове на журито:  доц. д-р Людмил Лютов – СУ

  • доц. д-р Рашко Рашков – ИФХ – БАН
  • проф. д-р  Антон Момчилов – ИЕЕС – БАН
  • доц. д-р Людмил Фачиков – ХТМУ-София

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, София.

Обявата е публикувана на интернет страницата на Института:

http://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php