Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 23 април 2018 г. (понеделник) от 14.30 часа в заседателната зала 239 на ИЕМПАМ-БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на комплекси на метали с различни лиганди върху преживяемостта и пролиферативната активност на туморни клетки” на Таня Данчева Живкова, докторант на задочна подготовка от ИЕМПАМ – БАН по професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност: „Морфология“ (шифър: 01.06.26).

Научно жури

Председател на журито

  • Проф. д-р Ренета Александрова Тошкова, доктор от ИЕМПАМ – БАН

Членове на журито:

  • Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн – МУ – София
  • Проф. д-р Рени Емил Калфин – Директор на ИНБ-БАН
  • Проф. д-р Радка Младенова Аргирова, дмн – Болница “Токуда”, София
  • Доц. Радостина Ивайлова Александрова, доктор – от ИЕМПАМ – БАН

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на института и са публикувани на интернет страницата на ИЕМПАМ- БАН: http:/iempam.bas.bg/ann/announcements74.html