Защитата на дисертационния труд на Айгюн Кемал Фаик, редовен докторант в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. д-р Мая Величкова, на тема „Механизми на отговор на фотосинтетичния апарат на висши растения на комбиниран температурен и светлинен стрес“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) ще се състои на 12 юли 2018 г., от 11:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“.

Председател на Научното жури: проф. д-р Мая Величкова.

Рецензенти: проф. д-р Катя Георгиева и проф. д-р Емилия Апостолова.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, София.

Обявата е публикувана на интернет страницата на Института:

http://biomed.bas.bg/bg/procedures/aygyun-faik/