Защитата на дисертационния труд на Веселина Пламенова Узунова, редовен докторант в секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ с научни ръководители проф. д-р Румяна Цонева-Велинова и проф. дбн Албена Момчилова, на тема „Влияние на анти-туморни агенти върху клетъчния мембранен интегритет и цитоскелет“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) ще се състои на 24 юли 2018 г., от 13:30 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“.

Председател на Научното жури: проф. д-р Румяна Цонева – Велинова.

Рецензенти: проф. дбн Росица Конакчиева и проф. д-р Яна Чекаларова.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, София.

Обявата е публикувана на интернет страницата на Института:

http://biomed.bas.bg/bg/procedures/veselina-uzunova-PhD/