На 16.03.2018 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Optimizing Query Strategies in Fixed Vertical Partitioned and Distributed Databases and their Application in Semantic Web Databases“ („Оптимизиране на стратегиите на заявки в бази данни с фиксирано вертикално разделяне и в дистрибутирани бази данни и тяхното приложение в бази данни на семантичния интернет“) за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки” на Йенс Колер.

Научно жури:

  • проф. Калинка Калоянова – СУ „Св. Кл. Охридски“ – рецензия
  • доц. Юлиана Пенева – НБУ – становище
  • проф. Галя Ангелова – ИИКТ – БАН – рецензия
  • проф. Thomas Specht, Hichschule Mannheim, Institute for Enterprise Computing – становище
  • доц. Кирил Симов – ИИКТ – БАН (научен консултант) – становище

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН: http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html