Защитата на дисертационния труд на Мирослав Руселинов Стоенчев, редовен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ с научен ръководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов, на тема „Интуиционистки размити конюнкции и дизюнкции“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“) ще се състои на 26 юли 2018 г., от 14:00 часа, в заседателната зала в бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“.

Председател на Научното жури: чл.-кор. проф. дтн Стефан Хаджитодоров.

Рецензенти: проф. дтн Кети Пеева и доц. д-р Радослав Цветков.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, София.

Обявата е публикувана на интернет страницата на Института:

http://biomed.bas.bg/bg/procedures/miroslav-stoenchev-PhD/