Защитата на дисертационния труд на Николай Людмилов Андреев, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ с научни ръководители чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов и проф. дмн Фани Мартинова, на тема „Моделиране на основните процеси в центровете по трансфузионна хематология“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“) ще се състои на 12 юли 2018 г., от 14:00 часа, в заседателната зала в бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“.

Председател на Научното жури: доц. д-р Людмила Тодорова.

Рецензенти: акад. Богдан Петрунов и доц. д-р Людмила Тодорова.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, София.

Обявата е публикувана на интернет страницата на Института:

http://biomed.bas.bg/bg/procedures/nikolay-andreev-PhD/