Институтът по полимери – БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 28 февруари 2018 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Нови влакнести материали от полибутиленсукцинад и поли(L-лакдид) и техни съполимери“

Направление: 4.2. Химически науки

Специалност: 01.05.06. Химия на високомолекулните съединения

Научни ръководители:

проф. дн Невенка Манолова

проф. дн Илия Рашков, член-кореспондент на БАН

Председател на Научното жури:

доц. д-р Даринка Христова (рецензия)

Членове на Научното жури:

проф. дфн Светла Богданова (рецензия)

проф. дн Невенка Манолова (становище)

проф. дн Марияна Аргирова (становище)

доц. д-р Иво Вълчев (становище)

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В и са публикувани на интернет страницата на ИП – БАН: http://degrees-positions.polymer.bas.bg/