Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 12 юли 2018 г. от 11.00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд на тема „Имиграция и смесени семейства (между българи и имигранти от Близкия Изток и Северна Африка)“ на Десислава Петрова Пилева, редовен докторант в секция „Историческа етнология, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография).

Научен ръководител: доц. д-р Евгения Троева-Григорова

Автореферат

Рецензии:

Проф. д-р Жоржета Назърска

Доц. д-р Анелия Касабова

Становища:

Проф. д-р Анна Кръстева

Доц. д-р Меглена Златкова

Доц. д-р Евгения Троева-Григорова

Председател на Научното жури: доц. д-р Евгения Троева-Григорова

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска“ 6А и са публикувани на интернет страницата:

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 12 юли 2018 г. от 11.00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд на тема „Имиграция и смесени семейства (между българи и имигранти от Близкия Изток и Северна Африка)“ на Десислава Петрова Пилева, редовен докторант в секция „Историческа етнология, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография).

Научен ръководител: доц. д-р Евгения Троева-Григорова

 

Автореферат

 

Рецензии:

Проф. д-р Жоржета Назърска

Доц. д-р Анелия Касабова

 

Становища:

Проф. д-р Анна Кръстева

Доц. д-р Меглена Златкова

Доц. д-р Евгения Троева-Григорова

 

Председател на Научното жури: доц. д-р Евгения Троева-Григорова

 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска“ 6А и са публикувани на интернет страницата:  Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Десислава Петрова Пилева | ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ