//Отчети на БАН
Отчети на БАН 2018-01-11T10:10:55+00:00

Годишен отчет на БАН

Въпреки финансовите трудности, които Българската академия на науките преживява вече много години, тя остава водещият национален научен център.

През 2016 г. Академията произвежда 48% от научната продукция на България, като в нея работят около една четвърт от учените в страната. През годината цитиранията на учените от БАН съставят 55% от този показател за страната. Един от параметрите, отразяващ стабилното ниво на научните изследвания и отзвука им в световното научно пространство, е h-индексът. Този на БАН е 162, а за сравнение – h-индексът на цялата страна е 204.

Българската академия на науките фокусира усилията си върху подобряване на качеството и ефективността на научните изследвания в услуга и в полза на обществото и на държавата. Академията продължава да подпомага компетентно работата на редица министерства и институции, да изпълнява общонационални оперативни дейности и да предоставя консултантски и експертни становища в почти всички сфери на обществения живот.  През 2016 г. звената на БАН издават над 9300 писмени експертни мнения и рецензии.

Като партньор в европейското изследователско пространство, БАН започна да развива и дейности по собствена реинтеграционна политика за привличане на българската научна диаспора. И през 2016 г. Академията продължи да е средище на редица международни и национални научни и културни събития.

Научните звена в деветте направления на Академията са акредитирани за обучение на докторанти по 245 докторски програми. Усреднена оценка на предлаганите програми, получена от Националната агенция за оценяване и акредитация, е 9,34 (при максимална възможна 10). През 2016 г. в БАН се обучаваха 522-а докторанти, а своето обучение завършиха успешно  92-а.