//Отчети на БАН
Отчети на БАН 2018-04-12T09:47:19+00:00

Годишен отчет на БАН

Въпреки финансовите трудности, които Българската академия на науките преживява вече много години, тя остава водещият национален научен център.

През 2016 г. Академията произвежда 48% от научната продукция на България, като в нея работят около една четвърт от учените в страната. През годината цитиранията на учените от БАН съставят 55% от този показател за страната. Един от параметрите, отразяващ стабилното ниво на научните изследвания и отзвука им в световното научно пространство, е h-индексът. Този на БАН е 162, а за сравнение – h-индексът на цялата страна е 204.

Българската академия на науките фокусира усилията си върху подобряване на качеството и ефективността на научните изследвания в услуга и в полза на обществото и на държавата. Академията продължава да подпомага компетентно работата на редица министерства и институции, да изпълнява общонационални оперативни дейности и да предоставя консултантски и експертни становища в почти всички сфери на обществения живот.  През 2016 г. звената на БАН издават над 9300 писмени експертни мнения и рецензии.

Като партньор в европейското изследователско пространство, БАН започна да развива и дейности по собствена реинтеграционна политика за привличане на българската научна диаспора. И през 2016 г. Академията продължи да е средище на редица международни и национални научни и културни събития.

Научните звена в деветте направления на Академията са акредитирани за обучение на докторанти по 245 докторски програми. Усреднена оценка на предлаганите програми, получена от Националната агенция за оценяване и акредитация, е 9,34 (при максимална възможна 10). През 2016 г. в БАН се обучаваха 522-а докторанти, а своето обучение завършиха успешно  92-а.

Изпълнение на национални програми

Междинен отчет за изпълнението на първи етап на проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ”, който се разработва съгласно ПМС № 347/08.12.2016 г. по договор № ДСД–1/30.03.2017 г. с базова организация: Национален археологически институт с музей (НАИМ) – БАН

Междинен отчет за изпълнението на първи етап на проект „ВЪВЕЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И РАБОТАТА С МЛАДИТЕ ТАЛАНТИ”, който се разработва съгласно ПМС № 347/08.12.2016 г. по договор № ДСД–2/05.04.2017 г. с базова организация: Институт по математика и информатика  – БАН

Междинен отчет за изпълнението на първи етап на проект „Мерки за преодоляване на демографската криза на Република България”, който се разработва съгласно ПМС № 347/08.12.2016 г. по договор № ДСД–3/06.04.2017 г. с базова организация: Институт за изследване на населението и човека – БАН

Междинен отчет за изпълнението на първи етап на проект „Управление на сеизмичния риск за сгради”, който се разработва съгласно ПМС №347/08.12.2016 г. по договор № ДСД–4/03.05.2017 г. с базова организация: Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) – БАН