Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност от област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление ш.3.6. Право главен асистент – един, по международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.17/23.02.2018 г. и на сайта на ИДП http://ipn-bg.org/novini/konkurs-zaemane-akademichna-dlzhnost4.html

Документи се приемат в канцеларията на Института, гр. София, ул. „Сердика” 4, ет.3, тел. 02/987 4902