Институтът по електрохимия и енергийни системи “Акад. Евгени Будевски” на БАН (ИЕЕС) и „СТЕМО” ООД, която е една от водещите фирми на българския ИТ пазар, в партньорство ще реализират съвместен проект „Разработване на иновативна облакова система за интелигентно управление експлоатацията на акумулатори”. Една такава система ще позволява да се оптимизира работния цикъл, заряда и разряда на оловните батерии, което да доведе до удължаване срока им на експлоатация и до повишаване на енергийната ефективност при тяхната употреба.

В производството на оловни акумулатори се влагат вредни за живите организми вещества и след излизането им от експлоатация е належащо да бъдат 100% рециклирани. Намаляване интензивността на оборотите в тази индустрия би довело до спестяване на природни и финансови ресурси. Удължаването на експлоатационния срок на оловните батерии при достатъчна надеждност на работните им характеристиики се явява от съществено значение за да се намали отрицателното въздействие върху околната среда.

Дейностите по проекта, свързани с извършване на серии от изследвания, изпитвания, измервания, създаване и тестване на прототипи в лабораторни условия се осъществяват в секция „Електрохимия на оловните акумулатори” в ИЕЕС-БАН под ръководството на проф. д-р Веселин Найденов.

Чрез облак-базирана IoT (Интернет на нещата/Internet of Things) технология, разработваната от СТЕМО система ще събира информация за оперативните характеристики на управляваните акумулатори, въз основа на които ще се определя и прилага оптимален работен режим. Системата ще представлява комбинация от централизирана експертна система и специализирано оборудване за мониторинг и управление на експлоатацията.

Експертната система ще бъде реализирана като централизиран софтуер, който ще обработва големи обеми исторически данни за експлоатационните параметри на батериите и ще предоставя услуги за анализ и определяне на най-добрия работен режим за конкретния акумулатор от дадена батерийна система.

За изпълнение на  стартиралия в края на юли 2018 г. проект са планирани  няколко основни типа дейности: за разработване на иновация, за придобиване на дълготрайни материални и немататериални активи, нужни за разработката, за защита на интелектуална собственост и за визуализация на проекта.

Пректът е одобрен по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на ОП „Иновации и конкурентноспособност” под номер BG16RFOP002-1.005-0108. За изпълнението му е определен общ размер на допустимите разходи 1 150 240,00 лева с 85.00 % съфинансиране от ЕС. Проектът е със срок 20.03.2020 г.