Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Фолклористика, за нуждите на секция „Антропология на народните изкуства и визуалните форми“, със срок 2 месеца от обнародването  в „Държавен вестник“, бр. 36 от 27 април 2018 г.

Документи се приемат в срок до 27 юни 2018 г. в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09; http://iefem.bas.bg/