УС на БАН в свое заседание на 21.06.2018 г. избра:

Проф. Людмил Борисов Дренчев
Директор на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика

Чл.-кор. Николай Георгиев Милошев
Директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география

Решението на УС на БАН е отразено в протокол № 8 от 21.06.2018 г.