УС на БАН в свое заседание на 25.10.2018 г. избра:

Доц. д-р Ива Угринова Златкова
Институт по молекулярна биология

Доц. д-р Август Йорданов Иванов
Институт по роботика

Доц. д-р Петър Апостолов Джонджоров
Институт по механика

Проф. дмн Галя Младенова Ангелова
Институт по информационни и комуникационни технологии

Решението на УС на БАН е отразено в протокол № 20 от 25.10.2018 г.