УС на БАН в свое заседание на 18.10.2018 г. избра:

Доц. д-р Румяна Димова Василевска – Иванова
Институт по физиология на растенията и генетика

Проф. д-р Румен Дончев Недков
Институт за космически изследвания и технологии

Проф. д-р Цветанка Крумова Бабева
Институт по оптически материали и технологии

Решението на УС на БАН е отразено в протокол № 19 от 18.10.2018 г.